بیان نیک چیست؟

بیان نیک چیست؟

این برنامه شامل چندین سخنرانی است که توسط سخنران‌های برگزیده و در زمان حداکثر ۱۸ دقیقه ارائه می‌شود. آنچه در این سخنرانی‌های حائز اهمیت است در درجه اول ایده‌ها و موضوعاتی است که در راستای پیشرفت و توسعه شخصی و اجتماعی می‌تواند مفید باشد و در درجه دوم نحوه بیان و ارائه آن است که سعی می‌شود طبق استانداردهای یک سخنرانی موثر آماده و ارائه شود.

از اینجا می توانید کلیه بیان نیک هایی که تاکنون برگزار شده است را مشاهده نمایید.

GB5A5160_03-e1429518565622