ارتقای کشور ایران در رتبه بندی جهانی کارآفرینی

0
67

مرکز پژوهشی کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI یکی از سازمان هایی است که هر ساله 137 کشور جهان را بر اساس شاخص های شفاف و یکسان ( درک موقعیت ها، مهارت راه اندازی، شبکه سازی، پذیرش ریسک، شروع فرصت سازی، پشتیبانی فرهنگی، جذب تکنولوژی، سرمایه انسانی، رشد سریع، رقابت، نوآوری در فرآیند، نوآوری در تولید،سرمایه ریسکی و … )  از نظر اجزا اکوسیستم کارآفرینی رتبه بندی می کند. در گزارش ۲۰۱۶ آن، ایران رتبه ۸۰ در بین کل کشورهای جهان را دارا بود. اخیرا و در گزارش 2018 این موسسه ایران با دو پله صعود در رتبه منطقه ای خود در جایگاه 12 ام خاورمیانه دسته بندی شد. همچنین در مقیاس جهانی با 8 پله صعود در جایگاه 72 در بین کل کشورهای جهان قرار گرفته است.

یکی از نکات جالب این گزارش این است که ایران بالاترین مقام را در ”مهارت های استارتاپی” از میانگین جهان و منطقه دارد. برای مطالعه دقیق تر در این موارد به آدرس theGEDI.org  مراجعه نمایید.

رتبه ایران از نظر اکوسیستم کارآفرینی در منطقه و جهان

افزودن دیدگاه