ایمدا چیست؟

ایمدا چیست؟

ایمدا انجمن توسعه دهند گان موبایل ایران است و دورهمی های آن ماهانه میباشد.

از اینجا می توانید کلیه ایمداهایی که تاکنون برگزار شده است را مشاهده نمایید.

 imd