صفحه اصلی نویسندگان ارسال شده توسط مهدی علیپور سخاوی

مهدی علیپور سخاوی

10 نوشته 0 ديدگاه
علیپور هستیم ،مهدی علیپور ، دکتر استارتاپ ، مربی ارشد متد استارتاپ ناب ، موسس استارتاپ میلوژی .